پرداخت درب محل فقط برای شهر تهران ( در روزهای کاری ) می باشد