پرداخت درب محل فقط برای شهر تهران ( تا سقف 14 میلیون ) فعال می باشد