پرداخت درب محل فقط مخصوص شهر تهران ( در روزهای کاری ) می باشد