پرداخت درب محل فقط برای شهر تهران تا سقف 14 میلیون تومان فعال می باشد